ALGEMENE VOORWAARDEN 


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Happy Children,Yolanda Furrer Peereland.
Opdrachtgever:                        
De wederpartij van Opdrachtnemer
Behandelovereenkomst:         
Even mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtgever betreffende coaching van het kind.
Happy Children:                        
Yolanda Furrer Peereland (Coach)
Kind:                                          
De minderjarige op wie de coaching betrekking heeft, en in verband waarmee de Behandelovereenkomst gesloten is.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Aanmelding en inschrijving

 1.  Het Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij aanmelding.


Artikel 4. Tarieven en totstandkoming van de behandelovereenkomst

 1. De tarieven genoemd in de Behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een behandelovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
 4. Een behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De Behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Behandelovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 5. De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.


Artikel 5. Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Behandelovereenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever: nooit een resultaatverplichting. De ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun kind.
 3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. De gevraagde toestemming moet schriftelijk blijken via sms, email,whatsapp of dergelijke. 
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Behandelovereenkomst van de Opdrachtgever, het Kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
 2. Tenzij het kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting Opdrachtgever.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.


Artikel 7. Betaling

 1. Facturen worden achteraf gestuurd en betaling vindt plaats na iedere sessie.
 2. Betaling kan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of contant.
 3. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst 
van de verleende opdracht.
 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder 
een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente te weten: normale rente 2% en voor handelstransacties 8,05%. 


Artikel 8. Annulering en opzegging

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor Opdrachtnemer de Behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel al redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever wordt in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
 2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 3. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 50% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Behandelovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Behandelovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald.
 2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 3. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.


Artikel 10. Overig

 1. De Opdrachtgever dient tijdens de coachsessies telefonisch bereikbaar te zijn. Of in het gebouw aanwezig te zijn.
 2. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, boeken, tekeningen enz. Blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.


Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.